شبیه بودن یک معبد به مسجد، برایش دردسر ساز شد شبیه بودن معبد سیک‌ها در شهر اسپوکن در ایالت واشنگتن آمریکا از سوی اسلام‌ستیزی که تصور می‌کرد آنجا یک مسجد است مورد حمله قرار گرفت.