روز اسکان معلولان و سالمندان روز اسکان معلولان و سالمندان ، ۲۰ مهر روز اسکان معلولان و سالمندان بیستم مهر، به نام “روز اسکان معلولان و سالمندان” نامگذاری شده است. سالمندان و معلولان حق دارند از زندگی سالم، در رفاه و بانشاطی برخوردار باشند و صرفا وجود یک سری ضعف‌های جسمانی نباید باعث شود که