اسید پاشی در محله گیشا تهران متاسفانه باخبر شدیم که شب گذشته در محله گیشا تهران یک مورد اسید پاشی رخ داده است.این عمل وحشتناک و امثال این متاسفانه هرچند وقت یکبار انجام می شود.بازی با زیبایی یک دختر جوان می تواند دنیا را برای او نابود کند عملی که توسط افرادی بی وجدان صورت