تبریک روز نوجوان, روز نوجوان و بسیج دانش آموزی, شهادت محمد حسین فهمیده روز نوجوان تبریک روز نوجوان در این مطلب از ابرتازه ها متن تبریک روز نوجوان را بیان می نماییم. برای بهره بردن از این مطلب ما را همراهی نمایید. امروز بوی طراوت بهار در هوای پائیزی پیچیده و سینه همه نوجوانان آکنده