اس ام اس جدید و خفن تیکه دار اس ام اس تیکه دار, متن های شاخ تیکه دار, اس ام اس توپ تیکه دار, جملات جدید تیکه دار زندگی را به بهانه خوابخواب را به بهانه درددرد را به بهانه توفراموش کردم  حال خود قضاوت کن کهاز من چه ماندجز تویی که وقت و بی