فصل که رخت عوض می کند دوباره عاشقت می شوم … گیرم زمستان باشد و من آهسته روی پیاده روی یخزده راه بروم ! عشق تو همین شال پشمی است که نفسم را گرم می کند ! . . . امیدوارم روزای زمستونیت مثل دل من که از عشق تو لبریزه گرم باشه روزای زمستونیت