اس ام اس شب آرزوها | متن درباره لیله الرغائب اس ام اس شب آرزوها, متن درباره لیله الرغائب, پیامک شب آرزوها . لیله الرغائب شده دل زارو مزار است اشک دل و نجوای شب بنده خوار است ماهیچ نخواهیم به جز دوطلب نیک یک:دیدن کربلاو دو:حضرت یاراست.   شب آرزوها چه شبی است