اس ام اس رمانتیک – استاتوس عاشقانه آبان ۹۴ . . عمری روبروی هم بودیم و بهم نمی رسیدیم! اما نگاهمان عاشقانه در هم بود ما دو شکوفه سیب بودیم.. کاش هیچ وقت به رسیدن فکر نمی کردیم. .