نه فقط بنده به ذات ازلی می نازد/ناشر حکم ولایت به ولی می نازد گر بنازد به علی شیعه ندارد عجبی/عجب اینجاست خدا هم به علی می نازد . abartazeha.ir . هان! ای مردمان! علی را برتر بدانید، که او برترین انسان از زن و مرد بعد از من است. هرکه با او بستیزد و