گل گرفته ام تا اطلاع ثانوی در قلبم را ، لطفا نگوید کسی “ دوستم داشته باش ”این یک قلم جنس را نداریم . . .تمام شد . . .من تعطیلم ! .. یه وقتایی وقتی میگن ” شب خوش ” ؛ ینی نذار با این حالم بخوابم . . . این و بفهمین .