بعضی آدم ها فقط یک اسم اند در شناسنامه ی تو بعضی اسم ها اما شناسنامه ی تو اند . . . . . . شاید واسه ی من و تو فردایی نباشد ولی من هنوز به همون دیروزی دلخوشم که لحظه هایم را با تو گذراندم . . . . اس ام اس عاشقانه