انسانها؛ در دو صورت چهره ی واقعی خودشان را نشان میدهند: اول آنکه بدانند کامل به خواسته هایشان رسیده اند یا اینکه بدانند هرگز به خواسته هایشان نمی رسند . . . اس ام اس فلسفی . . در دنیا فقط یک نفر وجود دارد که باید همیشه سعی کنید از او بهتر باشید و