سلامتی هرچی خوبه که بدش ماییم سلامتی هرچی بزرگه که کوچیکش ماییم سلامتی هرچی رفیقه که اگه قابل بدونن خاک زیر پاش ماییم … . . رفیق چهار حرفه اما اگه رفیقتو فراموش کنی خیلی حرفه … . . مخلص همه ی اونایی که چراغ رفاقتشون همیشه برای ما نفت داره ! . . به