روزنامه گل : داوران در هر دیداری ممکن است اشتباه کنندو گاهی این خطاها به قیمت حذف برخی تیم ها تمام شده اما آیا نوک پیکان انواع افترا و تهمت ها همواره به سوی داوران نشانه می رود؟ در دیدار سپاهان و پرسپولیس، محسن قهرمانی در دقیقه سه در تصمیمی جنجال برانگیز درگیری دو بازیکن