۶ اشتباه آقایان که خانم‌ها هیچوقت نمی‌بخشند ۶ اشتباه آقایان که خانم‌ها هیچوقت نمی‌بخشند  هم خانم‌ها و هم آقایون اشتباهاتی در رابطه مرتکب می‌شوند که آرامش و عشق رابطه را بر هم می‌زند. این اشتباهات از طبیعت آنها و تفاوت بین فیزیولوژی مرد و زن ریشه می‌گیرد. بخشیدن اشتباهات کوچک و دوباره شروع کردن کار