اشتباهات عکاسی افراد مبتدی دوربین دیجیتال ، اشتباهات عکاسی