مراحل مختلف زندگی مشترک اشتباه در زندگی مشترک, اصول زندگی مشترک موفق, پایه و اساس زندگی مشترک زندگی مشترک موفق, مراحل مختلف زندگی مشترک هر زندگی مشترکی با گذشت سالها وارد مراحل مختلفی می‌شود. از هیجان اولین روزهای ازدواج گرفته تا روزی که هر دو بازنشست می‌شوید، زندگی شما در حال رشد و تغییر است.