شعر در وصف وکیل, اشعار تبریک روز وکیل, شعر در مورد وکیل و وکالت, شعر روز وکالت, شعر روز وکیل, متن زیبا در مورد وکیل. اشعار تبریک روز وکیل شغل قضــــا که ضامن اصــل عدالت است  تضمین آن به شغل اصیــــــــــــل وکالت است شغل قضا و شغل وکالـــــت دو شغل نیست کاین هر دو یک