سخنان زیبا و شعرهای حسین پناهی شعرهای حسین پناهی, سخنان زیبای حسین پناهی, جملات زیبای حسین پناهی سخنان زیبا و شعرهای حسین پناهی   نیازی نیست اطرافمون پر از “آدم” باشد! همون چند نفری که اطرافمون هستند “آدم” باشند کافیه!  حسین پناهی   ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ سخنان زیبای حسین پناهی ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦   انسان در کجا ریشه دارد