شعرهای زیبا درباره فصل بهار و عید نوروز شعرهای زیبا درباره فصل بهار و عید نوروز   مبارکتر شب و خرمترین روز به استقبالم آمد بخت پیروز   دهلزن گو دو نوبت زن بشارت که دوشم قدر بود امروز نوروز   مهست این یا ملک یا آدمیزاد پری یا آفتاب عالم افروز   ندانستی که