شعر عاشقانه تک بیتی , اشعار پند آموز , تک بیتی های عاشقانه , عاشق نشدی محنت هجران نکشیدی اشعار عاشقانه • من چو با قامت رخسار تو باشم شادم فارغ از سیر گل ویاسمن وشمشادم • • • تک بیتی های عاشقانه • • • عاشق نشدی محنت هجران نکشیدی کس پیش تو غمنامه