چند توصیه برای جذب انرژی مثبت در زندگی مدام با اتفاقات مختلف سر و کله می زنید که می توانند اتمسفر متفاوتی داشته باشند. اما در هر صورت انتخاب با خود شماست که تحت تاثیر کدام اتمسفر قرار بگیرید. انتخاب شما می تواند جذب انرژی مثبت باشد. با ابرتازه ها همراه باشید تا بیشتر در