روحانی گزینه نهایی اصلاح طلبان محمدرضا تابش خواهرزاده محمد خاتمی و نماینده اصلاح‌طلب مجلس شورای اسلامی، درباره انتخاب گزینه نهایی اصلاح‌طلبان اظهار داشت: شورای تخصصی اصلاح‌طلبان طی یکی دو روز گذشته به این جمع‌بندی رسیده که حسن روحانی گزینه نهایی اصلاح‌طلبان باشد و امروز هم شورای عمومی اصلاح‌طلبان به این جمع‌بندی و نتیجه‌گیری رسیدند.