خصوصیات جن + انواع و اسامی جن ها ( جن مخلوقی از مخلوقات خدای متعال است که نامرئی و از حواس ظاهری انسان پنهان است)