روز مبارزه در راه لغو حکم اعدام ؛ ۱۰ اکتبر روز جهانی مبارزه با اعدام ، ۱۰ اکتبر روز مبارزه در راه لغو حکم اعدام اعدام کیفری است که سده‌ها پیش انسان برای مقابله با مجرمان و ارتکاب جرم و با هدف اجرای عدالت اختیار کرده است. شاید تصور بر آن بوده که هر چه