مشاوره درمورد برخورد والدین با فرزندان همواره در تربیت فرزندان و نحوه برخورد والدین با فرزندان سوالات و شبهاتی وجود دارد که نیاز به مشاوره توسط متخصص در این زمینه حائز اهمیت می باشد. مشاوره درمورد برخورد والدین با فرزندان