روز جهانی یادآوری تجارت برده والغای آن تجارت برده ، ۲۳ آگوست روز جهانی یادآوری تجارت برده والغای آن  بردگی نخست در مصر باستان، در بابل، در آشور و در چین و هندوستان پدیدار گشت از زمانهای دور تا کنون برده ها همواره به عنوان اشیا در نظر گرفته می شدند، به طوری که آن