آیا می دانید ظرفیت حافظه ۱۰ برابر تصور ماست؟ ظرفیت حافظه مسئله مهنی است چرا که کیفیت به خاطر آوردن خاطرات گاهی می تواند در مواقع حیاتی هم به دادمان برسد و کمک مان بکند. حافظه شما در چه حال است؟ آیا فکر می کنید حافظه تان ضعیف شده است؟ در این مقاله از ابرتازه