توصیه های مهم در مورد دوران آشنایی ، نامزدی نامزدی ، دوران نامزدی ، دوران عقد ، انتخاب همسر ، ازدواج آگاهانه ، شریک زندگی ، معیارهای افراد برای ازدواج