یکی از اصلاح طلبان که از سیدنی استرالیا با بی بی سی فارسی گفت و گو می کرد، با اشاره به برنامه انتخاباتی تیم اصلاح طلبان، آقای هاشمی رفسنجانی را گزینه دوم اصلاح طلبان معرفی کرد. به گزارش “بی بی سی فارسی” دومین برنامه اصلاح طلبان برای دولت آینده ایران منتشر شده است. در بخش