«پیتر هیگز» یکی از کاشفان ذره بوزون هیگز و برنده جایزه نوبل فیزیک ۲۰۱۳ از تلفن همراه و اینترنت استفاده نمی کند. به گزارش ابرتازه ها به نقل از ایسنا، جایزه نوبل فیزیک به صورت مشترک به «پیتر هیگز» و «فرانسیس انگلرت» برای پژوهش ۵۰ ساله در خصوص ذره گریزان بوزون هیگز رسید. «پیتر هیگز»