بازی تاج و تخت بهترین سریال سال ۲۰۱۶ انتخاب شد همانند سال های قبل مراسم امی در سال ۲۰۱۶ نیز برگزار شد مراسم امی را می توان معادل اسکار اما در قسمت تلویزیون نامید و به همین دلیل این مراسم از اهمیت زیادی برای بازیگران برخوردار می باشد.این مراسم دیشب ساعت ۸ به وقت امریکا آغاز