مایلی سایرس در کنسرت های اخیرش ، از تیپ ها و پوششهای نیمه عریان و زننده استفاده کرده به طوری که حتی مورد انتقاد شدید رسانه ها قرار گرفته بود. در واکنش به این انتقادات مایلی از خودش دفاع کرده: من برهنه ام که نشون بدم لیام منو نابود کرد.من احساسات زیادی به اون داشتم…