رنگ های طبیعی فرش پشت شیشه بخارگرفته کارگاه، در میان پاتیل های بزرگ مسی، رنگ در حال قل قل است و لکه های رنگی به هر سو پرتاب می شوند. فرش ایرانی تمام رنگ و لعابش را از همین پاتیل جوشان دارد؛ پاتیل هایی که هنوز هم طرفداران خود را دارد. در راسته بازارهای شهرهای