خودکشی ۲۴ ساعت بعد از جشن تولد همسر اخبار حوادث : بریتانی مینارد ۲۹ ساله روز شنبه در تاریخ ۱ نوامبر، با خوردن دارویی به زندگی خودش پایان داد.چند ماه گذشته به تشخیص پزشکان او متوجه شده بود که به نوع پیشرفته ای ازسرطان توموردچار است و چند ماه بیشتر فرصت زندگی کردن ندارد. او