فنگ شویی علمی است که نشات گرفته از استادان و بزرگان چین باستان می باشد . و برمردم مشرق زمین تاثیر بسزایی داشته . بنیان گذار این علم چینی ها می باشند. فنگ شویی مملو از بنیادهای راز گونه می باشد و تاثیر خوبی در بین مردمان دارد . تمامی این علم بر خلاف ظاهرش