موسسه تحقیقاتی فریزر از سقوط ۱۶ پله ای ایران در رده بندی آزادی اقتصادی جهان خبر داد و اعلام کرد ایران در میان ۱۵۲ کشور رتبه ۱۲۷ را به خود اختصاص داده است. به گزارش تسنیم، موسسه تحقیقاتی فریزر در جدیدترین گزارش خود ۱۵۲ کشور جهان را از نظر میزان آزادی اقتصادی مورد بررسی قرار