آیا به فال عطسه اعتقاد دارید ؟   فال عطسه بسیار جالب ایام هفته ساعت شنبه ۱شنبه ۲شنبه ۳شنبه ۴شنبه ۵ شنبه جمعه ۶-۷ روز خوب میگذرد کمی صبر کنید روز بدی داری یک  خیال خواب تورا می بیند نامه دریافت میکنی کمی صبر کن ۷-۸ مواظب کارهایت باش امروز خوشحالی همان میآید مواظب دوستانت