سالروز تشکیل بسیج مستضعفین ؛ ۵ آذر ۵ آذر سالروز تشکیل بسیج ، تاریخچه تشکیل سازمان بسیج بسیج مستضعفین با فرمان امام خمینی رحمه الله در ۵ آذر ۱۳۵۸ تشکیل شد و پس از تصویب مجلس شورای اسلامی در دی ۱۳۵۹ به صورت قانونی رسمیت پیدا کرد. مقدمه هفته بسیج، بزرگ داشت جان فشانی هایی