به گزارش ابرتازه ها  به نقل از دیلی میل جسیکا آلبا عکس جدیدی از خود به اینستاگرام ارسال کرد که در آن فاقد ارایش هست . جسیکا آلبا