علت خارج شدن خون هنگام ارضا شدن خون بعد از ارضا, خون امدن از دستگاه تناسلی مردان, دیدن خون در منی مرد, خون بعد از نزدیکی در مردان, منی خون آلود