بخور نخورهای قبل و بعد از اهدای خون روزانه در سراسر جهان افراد بسیاری به خون و فرآورده‌های خونی نیاز پیدا می‌کنند؛ به‌طوری که از هر ۳ نفر در دنیا، یک نفر در طول زندگی نیازمند تزریق خون و فرآورده‌های آن می‌شود. بارزترین مثال برای موقعیت‌هایی که در آن نیاز مبرم به خون به وجود