روبوسی نیما کرمی و همسرش زینب زارع روی آنتن زنده بغل کردن مجری زن, روبوسی نیما کرمی و همسرش, بغل کردن نیما کرمی و همسرش روبوسی نیما کرمی و همسرش زینب زارع روی آنتن زنده تلویزیون .برخی از رسانه ها این رفتار را در آنتن زنده مورد انتقاد قرار دادند و از عنوان هنجار شکنی