داستانی عبرت آموز از ائمه اطهار دلبستگی به دنیا ، داستانی عبرت آموز ، بلال حبشی ، دلبستگی افراطی به دنیا