عاقبت تلخ بلندپروازی زن شوهردار برای ثروتمند شدن اخبار حوادث ؛ دردناکترین لحظه زندگی ام را وقتی تجربه کردم که مقابل چشمان نگران همسر و فرزندم دستبند بر دستانم گره خورد.