مزایا و معایب این ۴ روش بلند کردن مژه ها بلند کردن مژه ها هم مزایا دارد و هم معایب  کارشناسان، جوانب مثبت و منفی راه های مختلف بلند کردن مژه ها را بررسی کرده اند و جایگزینی برای ریمل چشم پیدا نموده اند. در این مطلب، مزایا و معایب پنج روش افزایش طول مژه