انگیزه های اشتباه برای ازدواج قبل از ازدواج ، خودداری از ازدواج ، آمادگی ازدواج ، دلایل غیرمنطقی ازدواج ، جنس مخالف ، شریک زندگی