صدای خش خشی به گوش مرد کوهنورد می رسد، برمی گردد، چیزی نمی بیند. او دوباره به راهش ادامه می دهد و به دنبال قدم های او، باز هم صدای خش خش شنیده می شود. کوهنورد مطمئن است که موجودی او را تعقیب می کند، وحشت عجیبی وجودش را فرا گرفته است، قدم هایش را