اشعار عاشقانه بهادر یگانه ، شعر راز دل  شعر راز دل اثر بهادر یگانه ای بی وفا ، راز دل بشنو ، از خموشی من این سکوت مرا ناشنیده مگیر ای آشنا ، چشم دل بگشا ، حال من بنگر سوز و ساز دلم را ندیده مگیر امشب که تو ، در کنار منی ،