نارفیق ها چه خصوصیاتی دارند؟ تا به حال برای تان پیش آمده است که از روابط دوستی تان ضربه بخورید؟ شاید بخواهید در رفتارتان با دوستان تان کمی تجدید نظر کرده و نارفیق ها را کنار بگذارید. در این مقاله از ابرتازه ها قصد داریم در شما را با خصوصیات نارفیق ها بیشتر آشنا کنیم.